Algemene voorwaarden


Algemene Verkoopvoorwaarden Grammatikos

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen bij Grammatikos en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Grammatikos en afnemer.
1.2 Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Grammatikos worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Grammatikos ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen/Overeenkomsten

 

2.1 Een overeenkomst tussen Grammatikos en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Grammatikos op haalbaarheid is beoordeeld en geaccepteerd.
2.2 Grammatikos behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Artikel 3 – Prijzen

 

3.1 Alle prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

Artikel 4 – Betalingen

 

4.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde termijn.
4.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
4.3 Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij is gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen- termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Grammatikos gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 5 – Levering

 

5.1 Levering door Grammatikos vindt plaats binnen 30 dagen, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.2 Aan de leveringsplicht van Grammatikos zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Grammatikos geleverde producten door (of namens) de afnemer in ontvangst zijn genomen.
5.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 Eigendom van alle door Grammatikos aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Grammatikos zolang de afnemer de vorderingen van Grammatikos uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Grammatikos wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vordering ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in art. 3:92 BW. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op afnemer over.
6.2 Afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Grammatikos geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan Grammatikos bekend gemaakte vertegenwoordiger.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Grammatikos retourneren, conform de door Grammatikos verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.3 Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Grammatikos. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
7.4 Indien de afnemer na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Grammatikos heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 

8.1 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.2 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Grammatikos dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Grammatikos of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 

9.1 Grammatikos staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Grammatikos schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
9.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Grammatikos de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

10.1 Grammatikos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen.
10.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Grammatikos, is Grammatikos niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Grammatikos.

 

Artikel 11 – Overmacht

 

11.1 Grammatikos is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Grammatikos behoort te komen. Vertraging bij wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Grammatikos alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Grammatikos behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Grammatikos gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.